Instagram Français, célébrités, sportifs, instagram sur votre site internet

 
 

Publicité:

👻 👇 #پست_قبلیو_ببین @tarsou @tarsou @tarsou @tarsou @tarsou #ترسناک #وحشتناک #فیلم_ترسناک #جن #روح #شبح #مرگ #زامبی #جنازه #خون #ترس #وحشت #کمیک #فیلم #هیولا #والاک #ولک #جنگیر

👻
👇
 #پست_قبلیو_ببین
@tarsou
@tarsou
@tarsou
@tarsou
@tarsou
 #ترسناک #وحشتناک #فیلم_ترسناک #جن #روح #شبح #مرگ #زامبی #جنازه #خون #ترس #وحشت #کمیک
 #فیلم #هیولا #والاک #ولک #جنگیر

5 0

 
 

2017-07-23 17:58:24

‏عندما تحب حقا، فإنك تستغني بالحب عن الحكمة والبصيرة والكرامة . . #عشق #حب #حياة #بصيرة #كرامة #استغناء #حضور #قلوب #روح #قهوة #كلمات_عربية #كلمات_راقت_لي #قهوة_تركية #هدوء #استكنان #اعجبني

‏عندما تحب حقا، فإنك تستغني بالحب عن الحكمة والبصيرة والكرامة . . #عشق #حب #حياة #بصيرة #كرامة #استغناء #حضور #قلوب #روح #قهوة #كلمات_عربية #كلمات_راقت_لي #قهوة_تركية #هدوء #استكنان #اعجبني

0 0

 
 

2017-07-23 17:57:35

کافکاگفته است"هرآنچه خلق کرده ام محصول تنهایی من بوده است،"نیچه نیز سیر فکر فلسفی را مدیون احوالات روحی فیلسوف ورنج های روان وی میدانست اومی گفت"هرآنچه تورا نڪشد قویترخواهدساخت"،خیام معتقدبود که "از رنج کشیدن آدمی حُر گردد"،رنج چیزی شبیه به یک ماشین حفاری غول آساست،با این تفاوت که برخلاف اَبَر ماشین های حفاری،رنج غالبابی سروصدا ودرسکوت کامل عمل میڪند،منظورم رنج های روحی است همان رنج هایی که به قول صادق هدایت فرد را ازدرون میخورد ومیتراشد،همان رنجی که نیچه رابه ورطه جنون ڪشاند همان رنجی که ویرجینیا وولف رابرآن داشت تا سنگهایی درجیب لباس خوابش بگذارد وخود را دررودخانه ی اوز غرق سازد،همان رنجی که هدایت میخواست آنرا به آب رودمارن بشوید وگویا ازبختِ بداو وبختِ خوشِ تاریخِ ادبیات، ماهیگیری اورا نجات داد،آری رنج همچون یک دستگاه حفاری درون جانت مته ای می گذارد وبه لایه های زیرین وعمق وجودت رخنه میڪند،وکانی ها وچیزهایی از نهادت بیرون میڪشد که تورا متحیر میسازد،نهایتا به جایی میرسی که نمیدانی باید رنج رادرآغوش ڪشیده وبوسهِ مهر نثارش کنی ویا به رویش آب دهان انداخته وسب ولعنش کنی،رنج زخمهای عمیقی درجانت باقی میگذارد حفره ها،دهانه ها وچاههای هول انگیزی که اگر سردرون آنها فروبری چیزی جز تاریکی نمناکِ بی انتها،نمی بینی ودرکنار این حفره هادرگوشه وکنار، تلی از خاک روی هم انباشته شده،خاکی دررنگهای گوناگون از خاکستری روشن گرفته تا تیره ی قیرگون،ودرمیانه این طیف سرخ وزرد واُخرایی وسبزو...،با تحیر به زخمهایی که سراسر روانت را آزرده ونشانه گذاری کرده نگاهی می اندازی وبه تودهءخاکهای استخراجی نیز،با بهت به خود می گویی همه اینها از اعماق جانِ من برآمده است،؟!شگفتا،با چشم خویش میبینی که دستگاه حفاری غول آسا بی وقفه،درسه شیفت ودرسکوت مطلق همچنان به کار خودادامہ میدهدگویا تکنسین ها ومتصدی دستگاه حفاری،حدس زده اند که درلایه های زیرین دشتِ جانت چیزِبسیارارزشمندی نهفته است وتمامی این کند وکاوها صرفا حفاری هایی آزمایشی اند،اما،آه نه خدای من،همه این زخمها ورنج ها صرفا آزمایشاتی ساده ومقدماتی اند؟!،اگردرنهایت وپس ازتحمل این همه مرارت چیزِباارزشی یافت نشودچه،؟!اگر بالاخره روزی مهندسان ومتصدیانِ رنج،با ناامیدی از یافتن گنجینه ای پنهان،باروبندیل بسته وباماشین آلاتشان از اینجا کوچ کنندچه،؟!من میمانم واین زخمهای ناسور،من میمانم واین حفرهای خاموش،من میمانم واین روحِ پاره پاره واین جانِ خستہ،نه خدای من نمیتوانم تاب بیاورم،بالاخره روزی خود رادرقعر یکی از این حفره ها خواهم انداخت.

کافکاگفته است"هرآنچه خلق کرده ام محصول تنهایی من بوده است،"نیچه نیز سیر فکر فلسفی را مدیون احوالات روحی فیلسوف ورنج های روان وی میدانست اومی گفت"هرآنچه تورا نڪشد قویترخواهدساخت"،خیام معتقدبود که "از رنج کشیدن آدمی حُر گردد"،رنج چیزی شبیه به یک ماشین حفاری غول آساست،با این تفاوت که برخلاف اَبَر ماشین های حفاری،رنج غالبابی سروصدا ودرسکوت کامل عمل میڪند،منظورم رنج های روحی است همان رنج هایی که به قول صادق هدایت فرد را ازدرون میخورد ومیتراشد،همان رنجی که نیچه رابه ورطه جنون ڪشاند همان رنجی که ویرجینیا وولف رابرآن داشت تا سنگهایی درجیب لباس خوابش بگذارد وخود را دررودخانه ی اوز غرق سازد،همان رنجی که هدایت میخواست آنرا به آب رودمارن بشوید وگویا ازبختِ بداو وبختِ خوشِ تاریخِ ادبیات، ماهیگیری اورا نجات داد،آری رنج همچون یک دستگاه حفاری درون جانت مته ای می گذارد وبه لایه های زیرین وعمق وجودت رخنه میڪند،وکانی ها وچیزهایی از نهادت بیرون میڪشد که تورا متحیر میسازد،نهایتا به جایی میرسی که نمیدانی باید رنج رادرآغوش ڪشیده وبوسهِ مهر نثارش کنی ویا به رویش آب دهان انداخته وسب ولعنش کنی،رنج زخمهای عمیقی درجانت باقی میگذارد حفره ها،دهانه ها وچاههای هول انگیزی که اگر سردرون آنها فروبری چیزی جز تاریکی نمناکِ بی انتها،نمی بینی ودرکنار این حفره هادرگوشه وکنار، تلی از خاک روی هم انباشته شده،خاکی دررنگهای گوناگون از خاکستری روشن گرفته تا تیره ی قیرگون،ودرمیانه این طیف سرخ وزرد واُخرایی وسبزو...،با تحیر به زخمهایی که سراسر روانت را آزرده ونشانه گذاری کرده نگاهی می اندازی وبه تودهءخاکهای استخراجی نیز،با بهت به خود می گویی همه اینها از اعماق جانِ من برآمده است،؟!شگفتا،با چشم خویش میبینی که دستگاه حفاری غول آسا بی وقفه،درسه شیفت ودرسکوت مطلق همچنان به کار خودادامہ میدهدگویا تکنسین ها ومتصدی دستگاه حفاری،حدس زده اند که درلایه های زیرین دشتِ جانت چیزِبسیارارزشمندی نهفته است وتمامی این کند وکاوها صرفا حفاری هایی آزمایشی اند،اما،آه نه خدای من،همه این زخمها ورنج ها صرفا آزمایشاتی ساده ومقدماتی اند؟!،اگردرنهایت وپس ازتحمل این همه مرارت چیزِباارزشی یافت نشودچه،؟!اگر بالاخره روزی مهندسان ومتصدیانِ رنج،با ناامیدی از یافتن گنجینه ای پنهان،باروبندیل بسته وباماشین آلاتشان از اینجا کوچ کنندچه،؟!من میمانم واین زخمهای ناسور،من میمانم واین حفرهای خاموش،من میمانم واین روحِ پاره پاره واین جانِ خستہ،نه خدای من نمیتوانم تاب بیاورم،بالاخره روزی خود رادرقعر یکی از این حفره ها خواهم انداخت.

8 1

 
 

2017-07-23 17:56:58

رژیم عوض کردن بازی فوتبال نیست که میلیونها نفر بیست دو نفر را تماشا کنند .👥 👥رژیم عوض کردن مثل سرودملی خواندن است باید میلیونها نفر باهم همصدابشن👥 به ایران بیاندیشیم ... تنها به ایران بیاندیشیم ... سالها از شورش ۵۷ ثابت کرد, که این شورش هدفی جز نابودی ایران و ایرانی نداشته و ندارد. 🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑 ایران #رهایی #هنر #زیبایی #رهبر #رهبری #شادی #ورزشکاران #بیداری #تفکر #مدافع_حرم #سوء_مدیریت #ترامپ #قاسم_سليماني #شاهزاده_رضاپهلوی_تنهاراه_نجات #خندوانه #اتحاد #خاتمی #سینما #دانشجو #روح #موبایل #کوه #تناسب #عکاس #ارامش #شهید #شهدا #سپاه #استخدام

رژیم عوض کردن بازی فوتبال نیست که میلیونها نفر بیست دو نفر را تماشا کنند .👥
👥رژیم عوض کردن مثل سرودملی خواندن است باید میلیونها نفر باهم همصدابشن👥
به ایران بیاندیشیم ...
تنها به ایران بیاندیشیم ...
سالها از شورش ۵۷ ثابت کرد, که این شورش هدفی جز نابودی ایران و ایرانی نداشته و ندارد. 🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑
ایران 
 #رهایی #هنر #زیبایی #رهبر
 #رهبری #شادی #ورزشکاران
 #بیداری #تفکر #مدافع_حرم
 #سوء_مدیریت
 #ترامپ
 #قاسم_سليماني
 #شاهزاده_رضاپهلوی_تنهاراه_نجات
 #خندوانه
 #اتحاد
 #خاتمی
 #سینما
 #دانشجو
 #روح
 #موبایل
 #کوه
 #تناسب
 #عکاس
 #ارامش
 #شهید
 #شهدا
 #سپاه
 #استخدام

45 1

 
 

2017-07-23 17:05:39

رژیم عوض کردن بازی فوتبال نیست که میلیونها نفر بیست دو نفر را تماشا کنند .👥 👥رژیم عوض کردن مثل سرودملی خواندن است باید میلیونها نفر باهم همصدابشن👥 به ایران بیاندیشیم ... تنها به ایران بیاندیشیم ... سالها از شورش ۵۷ ثابت کرد, که این شورش هدفی جز نابودی ایران و ایرانی نداشته و ندارد. 🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑 ایران #رهایی #هنر #زیبایی #رهبر #رهبری #شادی #ورزشکاران #بیداری #تفکر #مدافع_حرم #سوء_مدیریت #ترامپ #قاسم_سليماني #شاهزاده_رضاپهلوی_تنهاراه_نجات #خندوانه #اتحاد #خاتمی #سینما #دانشجو #روح #موبایل #کوه #تناسب #عکاس #ارامش #شهید #شهدا #سپاه #استخدام

رژیم عوض کردن بازی فوتبال نیست که میلیونها نفر بیست دو نفر را تماشا کنند .👥
👥رژیم عوض کردن مثل سرودملی خواندن است باید میلیونها نفر باهم همصدابشن👥
به ایران بیاندیشیم ...
تنها به ایران بیاندیشیم ...
سالها از شورش ۵۷ ثابت کرد, که این شورش هدفی جز نابودی ایران و ایرانی نداشته و ندارد. 🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑
ایران 
 #رهایی #هنر #زیبایی #رهبر
 #رهبری #شادی #ورزشکاران
 #بیداری #تفکر #مدافع_حرم
 #سوء_مدیریت
 #ترامپ
 #قاسم_سليماني
 #شاهزاده_رضاپهلوی_تنهاراه_نجات
 #خندوانه
 #اتحاد
 #خاتمی
 #سینما
 #دانشجو
 #روح
 #موبایل
 #کوه
 #تناسب
 #عکاس
 #ارامش
 #شهید
 #شهدا
 #سپاه
 #استخدام

46 0

 
 

2017-07-23 17:05:28

فهم صحبتهای شاهزاده عزیز،درک وشعورنیاز دارد، که امثال سیدمحمد حسینی،ری اسهال قادر به درکش نیستن جناب شومن دلقک حسینی دو چالش و پرسش جنجالی مطرح نمودن و طرح این دوپرسش بقدری خنده داراست که حتی یک بچه کلاس پنجم هم میتواند به انها پاسخ دهد 1.برخورد با نیروی سپاه 2.برخورد با قراردادهای منعقده رژیم تهران با کشورهای دیگر به پرسش اول درکلیپی درپستهای قبل پاسخ داده شده و دراین کلیپ به سوال دوم پرداخته شده است. درود برشاهزاده خردمند و هوشیار رژیم عوض کردن بازی فوتبال نیست که میلیونها نفر بیست دو نفر را تماشا کنند .👥 👥رژیم عوض کردن مثل سرودملی خواندن است باید میلیونها نفر باهم همصدابشن👥 به ایران بیاندیشیم ... تنها به ایران بیاندیشیم ... سالها از شورش ۵۷ ثابت کرد, که این شورش هدفی جز نابودی ایران و ایرانی نداشته و ندارد. 🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑 #ایران #رهایی #هنر #زیبایی #رهبر رهبری #شادی #ورزشکاران #بیداری #تفکر #مدافع_حرم #سوء_مدیریت #ترامپ #قاسم_سليماني #شاهزاده_رضاپهلوی_تنهاراه_نجات #خندوانه #اتحاد #خاتمی #سینما #دانشجو #روح #موبایل #کوه #تناسب #عکاس #ارامش #شهید #شهدا #سپاه #استخدام

فهم صحبتهای شاهزاده عزیز،درک وشعورنیاز دارد، که امثال سیدمحمد حسینی،ری اسهال قادر به درکش نیستن
جناب شومن دلقک حسینی دو چالش و پرسش جنجالی مطرح نمودن و طرح این دوپرسش بقدری خنده داراست که حتی یک بچه کلاس پنجم هم میتواند به انها پاسخ دهد
1.برخورد با نیروی سپاه
2.برخورد با قراردادهای منعقده رژیم تهران با کشورهای دیگر
به پرسش اول درکلیپی درپستهای قبل پاسخ داده شده و دراین کلیپ به سوال دوم پرداخته شده است.

درود برشاهزاده خردمند و هوشیار

رژیم عوض کردن بازی فوتبال نیست که میلیونها نفر بیست دو نفر را تماشا کنند .👥
👥رژیم عوض کردن مثل سرودملی خواندن است باید میلیونها نفر باهم همصدابشن👥
به ایران بیاندیشیم ...
تنها به ایران بیاندیشیم ...
سالها از شورش ۵۷ ثابت کرد, که این شورش هدفی جز نابودی ایران و ایرانی نداشته و ندارد. 🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑
 #ایران 
 #رهایی #هنر #زیبایی #رهبر
رهبری #شادی #ورزشکاران
 #بیداری #تفکر #مدافع_حرم
 #سوء_مدیریت
 #ترامپ
 #قاسم_سليماني
 #شاهزاده_رضاپهلوی_تنهاراه_نجات
 #خندوانه
 #اتحاد
 #خاتمی
 #سینما
 #دانشجو
 #روح
 #موبایل
 #کوه
 #تناسب
 #عکاس
 #ارامش
 #شهید
 #شهدا
 #سپاه
 #استخدام

82 4

 
 

2017-07-23 16:59:17

#حب #أمل #تفاؤل #حكم #حكمة #اقوال #مقولات #صور #تصميم #ومضة #ومضات #الله #ديزاين #design #love #simple #دعاء #قلب #روح #اقتباسات #كتاباتي

 #حب #أمل #تفاؤل #حكم #حكمة #اقوال #مقولات #صور #تصميم #ومضة #ومضات #الله #ديزاين #design #love #simple #دعاء #قلب #روح #اقتباسات #كتاباتي

18 0

 
 

2017-07-23 16:48:56

. #همیشه با یک #روح در #ارتباط #عاشقانه #باش نه با یک #صورت . . #عصر_انگليسي #زبان #انگليسی #زبان_انگليسي #آموزش_زبان #آموزش_زبان_انگليسي #لغات_انگلیسی #واژگان_انگلیسی #اصطلاحات_انگلیسی #عکس_نوشته #englishage #learn_english #phrases #words #vocabulary #textgraphy #soul #face #love #quotes

.
 #همیشه با یک #روح در #ارتباط #عاشقانه #باش نه با یک #صورت
.
.
 #عصر_انگليسي #زبان #انگليسی #زبان_انگليسي #آموزش_زبان #آموزش_زبان_انگليسي #لغات_انگلیسی #واژگان_انگلیسی #اصطلاحات_انگلیسی #عکس_نوشته
 #englishage #learn_english #phrases #words #vocabulary #textgraphy #soul #face #love #quotes

100 0

 
 

2017-07-23 16:41:57

✋ #حق الضحك #روح #بس #تعال #بسمع #وين #كان مصدوم #روووووووح يالجرجير #سنبولي

✋ #حق الضحك #روح #بس #تعال #بسمع #وين #كان مصدوم #روووووووح يالجرجير #سنبولي

30 0

 
 

2017-07-23 16:36:12

بیایید فکری به حال روزهای بی خبری کنیم از من که بپرسی میگویم قهر کار بچه هاست اما به هر حال در هر رابطه ای دلخوری و فاصله و قهر وجود دارد روزهایی که ممکن است از هم بی خبر بمانیم روزهایی که دلتنگیم، اما مغرور نه دلمان تاب دوری دارد نه غرورمان کوتاه می آید ولی بیایید یک قراری بگذاریم وقتی قهر بودیم تند و تند عکس پروفایل شاد و خندان نگذاریم قلب طرفمان را ریش ریش نکنیم پل های پشت سرمان بگذاریم سالم بمانند و فراموش نکنیم این آدم جان ماست نه دشمن خونی مان در دوران قهر و فاصله مراقب رفتارمان باشیم آن بنده خدا، دلش از قهر گرفته، مانند ما پس کاری نکنیم که دلش بیشتر بگیرد رابطه تان، میدان جنگ نیست امروز نه، فردا دوباره آشتی هست . . . #شعر #شاعر #تهران #دلبر #غم #غمگین #خیانت #دلشکسته #دل #عکس #هنر #عشقم #سینما #بازیگری # #کافه #منطقه1 #حافظ #سعدی #مولانا #شهریار #زیبا #مرگ #اعصاب #روانی #بیمار #دلنوشته #خاطره #دیوانه #دیوونه #شب

بیایید فکری به حال روزهای بی خبری کنیم
از من که بپرسی میگویم قهر کار بچه هاست
اما به هر حال در هر رابطه ای
دلخوری و فاصله و قهر وجود دارد
روزهایی که ممکن است از هم بی خبر بمانیم
روزهایی که دلتنگیم، اما مغرور
نه دلمان تاب دوری دارد
نه غرورمان کوتاه می آید
ولی بیایید یک قراری بگذاریم
وقتی قهر بودیم
تند و تند عکس پروفایل شاد و خندان نگذاریم
قلب طرفمان را ریش ریش نکنیم
پل های پشت سرمان بگذاریم سالم بمانند
و فراموش نکنیم این آدم جان ماست
نه دشمن خونی مان
در دوران قهر و فاصله
مراقب رفتارمان باشیم
آن بنده خدا، دلش از قهر گرفته، مانند ما
پس کاری نکنیم که دلش بیشتر بگیرد
رابطه تان، میدان جنگ نیست
امروز نه، فردا دوباره آشتی هست .
.
.
 #شعر #شاعر #تهران #دلبر #غم #غمگین #خیانت #دلشکسته #دل #عکس #هنر #عشقم #سینما #بازیگری # #کافه #منطقه1 #حافظ #سعدی #مولانا #شهریار #زیبا #مرگ #اعصاب #روانی #بیمار #دلنوشته #خاطره #دیوانه #دیوونه #شب

43 1

 
 

2017-07-23 16:19:03

وقتی هیچ کس دلخوشیاشو حاضرنیست باهات تقسیم کنه . وقتی دلت خوشه اما کسی چشم دیدن دلخوشیاتونداره . وقتی سعی میکنی خودت حالتو خوب کنی ولی بقیه میخوان حالتو بدکنن . وقتی بودن باآدمایی که دائم حالتو بدمیکنن وانرژی مثبتتو تنزل میدن آزاردهنده اس . وقتی علاقه مندیای زیادی داری ولی به خاطر خیلیا ازشون میگذری تا آزرده خاطرنشن،وقتی علاقه مندیات برای کسی مهم نیست . وقتی کسی حاضرنیست یه استکان چای دوستی باهات سهیم باشه . وقتی ازروی عشق با خلیا به خوشرویی ومحبت برخوردمیکنی ولی فکرمیکنن این ازضعف ونفهمیه توء . ناراحت نشو،این خصلت آدمیزاده،دلشکستن،دلشکستن،دلشکستن . خودت دست به کارشو،منفیهارو کات کن،یه استکان چای برای خودت باهرطعمی که دوست داری دم کن، لفظ منفی رو با لفظ مثبت خنثی کن،یه نفس عمیق بکش،کارایی رو که دوست داری انجام بده،یه موسیقی ملایم وانرژی بخش،دیدن چنتاتصویرازبچه ها،گلها،وحتی کودکی خودت وقتی توبغل پدرمادرت بودی حالتو دوباره خوب کن،نزار حرفا ونگاههای منفی زمین گیرت کنه که اگه کنه نمیگن تقصیربقیه بود،میگن خود کرده راتدبیر نیست،،،منتظر نباش تایکی پیدابشه باهات بیادپیاده روی،خودت باخودت قدم بزن،باخود درونت حرف بزن حرف دل خودت روبشنو،برای خودت گل بخر،یه جفت جوراب هم حال آدمو خوب میکنه،برای خودت بستنی بخر،جلوی آینه وایسا وقربون صدقه خودت برو،هرکار خوبی که حالتو خوب میکنه ،فقققققططط نزااااااار درسکون بمونی (پیاده هم شده سفرکن، در،ماندن میپوسی،..دکترشریعتی..) به کسی مربوط نیس ازچه مدل لباس یاچه مدل مویی خوشت میاد،به خودت هم مربوط نیس بقیه به چی فکرمیکنن مگر اینکه خودشون ازت بخوان نظربدی،فقط دروغ نگو . کسی روکنترل نکن،دوربینتو روی خودت ذوم کن، ازقانون به چه،به تو، استفاده کن . پاشوهمین الان خودت حال خودتو خوب کن منتظرکسی نباش،هیییچکس نمیاد z.g.gohari....1/5/96 #شادی #سلامتی #روح #سالم #در #بدن #سالم #انرژی #مثبت # پ.ن:قانون به من چه،به توچه...قانونیه که نه اجازه میده توکارکسی دخالت کنی،ونه اجازه میده دیگران درکارتو دخالت کنن،مگر خودشون ازت بخوان نظر بدی

وقتی هیچ کس دلخوشیاشو حاضرنیست باهات تقسیم کنه
.
وقتی دلت خوشه اما کسی چشم دیدن دلخوشیاتونداره
.
وقتی سعی میکنی خودت حالتو خوب کنی ولی بقیه میخوان حالتو بدکنن
.
وقتی بودن باآدمایی که دائم حالتو بدمیکنن وانرژی مثبتتو تنزل میدن آزاردهنده اس
.
وقتی علاقه مندیای زیادی داری ولی به خاطر خیلیا ازشون میگذری تا آزرده خاطرنشن،وقتی علاقه مندیات برای کسی مهم نیست
.
وقتی کسی حاضرنیست یه استکان چای دوستی باهات سهیم باشه
.

وقتی ازروی عشق با خلیا به خوشرویی ومحبت برخوردمیکنی ولی فکرمیکنن این ازضعف ونفهمیه توء
.
ناراحت نشو،این خصلت آدمیزاده،دلشکستن،دلشکستن،دلشکستن
.

خودت دست به کارشو،منفیهارو کات کن،یه استکان چای برای خودت باهرطعمی که دوست داری دم کن، لفظ منفی رو با لفظ مثبت خنثی کن،یه نفس عمیق بکش،کارایی رو که دوست داری انجام بده،یه موسیقی ملایم وانرژی بخش،دیدن چنتاتصویرازبچه ها،گلها،وحتی کودکی خودت وقتی توبغل پدرمادرت بودی حالتو دوباره خوب کن،نزار حرفا ونگاههای منفی زمین گیرت کنه که اگه کنه نمیگن تقصیربقیه بود،میگن خود کرده راتدبیر نیست،،،منتظر نباش تایکی پیدابشه باهات بیادپیاده روی،خودت باخودت قدم بزن،باخود درونت حرف بزن حرف دل خودت روبشنو،برای خودت گل بخر،یه جفت جوراب هم حال آدمو خوب میکنه،برای خودت بستنی بخر،جلوی آینه وایسا وقربون صدقه خودت برو،هرکار خوبی که حالتو خوب میکنه ،فقققققططط نزااااااار درسکون بمونی
(پیاده هم شده سفرکن،
در،ماندن میپوسی،..دکترشریعتی..) به کسی مربوط نیس ازچه مدل لباس یاچه مدل مویی خوشت میاد،به خودت هم مربوط نیس بقیه به چی فکرمیکنن مگر اینکه خودشون ازت بخوان نظربدی،فقط دروغ نگو
.
کسی روکنترل نکن،دوربینتو روی خودت ذوم کن، ازقانون به چه،به تو، استفاده کن
.
پاشوهمین الان خودت حال خودتو خوب کن منتظرکسی نباش،هیییچکس نمیاد
z.g.gohari....1/5/96

 #شادی #سلامتی #روح #سالم #در #بدن #سالم #انرژی #مثبت #

پ.ن:قانون به من چه،به توچه...قانونیه که نه اجازه میده توکارکسی دخالت کنی،ونه اجازه میده دیگران درکارتو دخالت کنن،مگر خودشون ازت بخوان نظر بدی

30 5

 
 

2017-07-23 16:13:30

🌹 🌹: : تره الفارگ محب مثل اليفارگ ⁧ #روح ⁩ وانه ابغيبتك شفت ⁧ #القيامه ⁩🎶 اشهگ صورتك وتمنه شهگت ⁧ #موت ⁩😔 وعلى نوحي بجت حتى ⁧ #الحمامه ⁩...💔

🌹 🌹:
:
تره الفارگ محب مثل اليفارگ ⁧ #روح ⁩
وانه ابغيبتك شفت ⁧ #القيامه ⁩🎶
اشهگ صورتك وتمنه شهگت ⁧ #موت ⁩😔
وعلى نوحي بجت حتى ⁧ #الحمامه ⁩...💔

10 0

 
 

2017-07-23 16:07:53

عندما يتعاهدون على سقوطك✋ ابني نفسك جيدا🖒 وانطلق بقوة ولا ترحم احد👊 #خربشات_ابراهيم #palestihe_ghaza #uhibu_almusiqaa #متابعيني_الكرام_بحبكم #ابتسامة #روح #روعه #أنت #ساعة #حياة #my #selfie #love #dji #djimavic #djiinspire #drones #aerial #nyc #film #gear #studio #drone #djiglobal #djim600 #hour #photographyislife #photographie

عندما يتعاهدون على سقوطك✋
ابني نفسك جيدا🖒
وانطلق بقوة ولا ترحم احد👊
 #خربشات_ابراهيم
 #palestihe_ghaza

 #uhibu_almusiqaa
 #متابعيني_الكرام_بحبكم

 #ابتسامة #روح #روعه #أنت #ساعة #حياة #my #selfie #love #dji #djimavic #djiinspire #drones #aerial #nyc #film #gear #studio #drone #djiglobal #djim600 #hour #photographyislife #photographie

15 0

 
 

2017-07-23 16:02:16

فح #۸ #حسین_پناهی در قسمتے از وصیت نامه خود مے گوید: قبر مرا نیم متر کمتر عمیق کنید تا پنجاه سانت به #خدا نزدیکتر باشم. به #پزشک_قانونی بگویید #روح مرا کالبدشکافی کند،من به آن مشکوکم! @LATOLOT بر قبر من #پنجره بگذارید تا هنگام دلتنگی،گورستان را تماشا کنم. مواظب باشید به تابوت من #آگهی_تبلیغاتی نچسبانند! روی تابوت و کفن من بنویسید: این عاقبت کسی است که زگهواره تا گور دانش بجست ... دوست ندارم مردم قبرم را لگدمال کنند. در چمنزار خاکم کنید! کسانی که زیر تابوت مرا میگیرند،باید هم #قد باشند. شماره تلفن گورستان و شماره #قبر مرا به طلبکاران ندهید. #گواهینامه رانندگیم را به یک آدم مستحق بدهید، ثواب دارد! در مجلس ختم من گاز اشک آور پخش کنید تا همه به #گریه بیفتند. از اینکه نمیتوانم در #مجلس_ختم خودم حضوریابم قبلا پوزش می‌طلبم. @LATOLOT 👈کانال لاتولوت

فح #۸ #حسین_پناهی در قسمتے از وصیت نامه خود مے گوید:
قبر مرا نیم متر کمتر عمیق کنید تا پنجاه سانت به #خدا نزدیکتر باشم.
به #پزشک_قانونی بگویید #روح مرا کالبدشکافی کند،من به آن مشکوکم!
@LATOLOT
بر قبر من #پنجره بگذارید تا هنگام دلتنگی،گورستان را تماشا کنم.
مواظب باشید به تابوت من #آگهی_تبلیغاتی نچسبانند!
روی تابوت و کفن من بنویسید:
این عاقبت کسی است که زگهواره تا گور دانش بجست ...
دوست ندارم مردم قبرم را لگدمال کنند.
در چمنزار خاکم کنید!
کسانی که زیر تابوت مرا میگیرند،باید هم #قد باشند.
شماره تلفن گورستان و شماره #قبر مرا به طلبکاران ندهید.
 #گواهینامه رانندگیم را به یک آدم مستحق بدهید، ثواب دارد!
در مجلس ختم من گاز اشک آور پخش کنید تا همه به #گریه بیفتند.
از اینکه نمیتوانم در #مجلس_ختم خودم حضوریابم قبلا پوزش می‌طلبم.

@LATOLOT 👈کانال لاتولوت

3 0

 
 

2017-07-23 16:02:12